1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Mücadele suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada? Faziletleri nelerdir?


0

Mücadele suresi

Hepimiz hayatta bir mücadele içerisindeyiz ama en çok da diğer dünya için mücadele ediyoruz. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki mücadele suresinin kaçıncı cüz ve sayfada olduğunu, Arapça, Türkçe okunuşunu ve faziletlerini sizler için derledik.

Mücadele suresinin bulunduğu sayfa 541’dir. Son sayfası 544’tür. Kur’an-ı Kerim’in 27.cüzünde yer almaktadır. Medine zamanında nüzul olmuştur ve toplam 22 ayetten oluşmaktadır. Mushaf sıralamasına bakarsak 58. İniş sırasına bakarsak da 105.suredir. Birinci ayette yer alan mücadele kelimesinden ismini almıştır. Burada mücadelenin anlamı, münakaşa, tartışma anlamındadır. 

Mücadele suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada? Faziletleri nelerdir?
Mücadele suresi kaçıncı cüz kaçıncı sayfada? Faziletleri nelerdir?

Cahiliye zamanlarında adamlar eşlerine “zıhar” kelimesini çokça kullanmıştır. Zıhar: Annem gibisin anlamına gelmektedir. Cahiliyede bu normal karşılansa da İslamiyet için yanlış bir kavram olarak kabul edilmiştir. Bir rivayete göre, adamın birisi eşine zıhar yaptığı için eşi onu Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e şikâyet etmiş ve aralarında mücadele, yani tartışmalar yaşanmıştır. Dinimiz göre, eğer bir adam eşine zıhar yaparsa bunun affedilmesi için bazı şeyleri yerine getirmesi gerekirdi. Eğer kölesi varsa onu azad edecek, yoksa 60 gün oruç tutacak, onu da yapamazsa 60 tane mazlumun karnını doyurmak zorundaydı. Eğer bunları yapmazsa adamın eşiyle ilişkiye girmesi caiz sayılmayacaktı.

Mücadele Suresi Arapça Latince Okunuşu

1. Kad semi’allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme’u tehavurekuma innallahe semiy’un basıyrun.

2. Elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le’afuvvun ğafurun.

3. Velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu’azune bihi vallahu bima ta’melune habiyrun.

4. Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiynen zalike litu’minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne ‘azabun eliymun.

5. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy’an feyunebbiuhum bima ‘amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne ‘azabun muhiynun.

6. Yevme yeb’as vallahu ‘ala kulli şey’in şehiydun.

7. Elem tere ennallahe ya’lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi’uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me’ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ‘amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey’in ‘aliymun.

8. Elem tere ilelleziyne nuhu ‘aninnecva summe ye’udune lima nuhu ‘anhu ve yetenacevne bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu’azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;’selmasıyru.

İlginizi Çekebilir;  Bulmacada Keman Yayı Nedir

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.

10. İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey’en illa biiznillahi ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.

11. Ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe’ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul’ılme derecatin vallahu bima ta’melune habiyrun.’

12. Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.

13. Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef’alu ve taballahu ‘aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy’allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta’melune.

14. Elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu ‘aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune ‘alelkezibi ve hum ya’lemune.

15. E’addallahu lehum ‘azaben şediyden innehum sae ma lanu ya’melune.

16. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu ‘an sebiylillahi felehum ‘azabun muhiynun.

17. Len tuğniye ‘anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey’en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.

18. Yevme yeb’asuhumullahu cemiy’an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ‘ala şey’in ela innehum humulkazibune.

19. İstahvese ‘aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.

20. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl’ezelliyne.

21. Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ‘aziyzun.

22. La tecidu kavmen yu’minune billahi velyevmil’ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev ‘aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul’iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha radıyallahu ‘anhum ve radu ‘anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.

Mücadele Suresi Türkçe Anlamı

Allah, eşi hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyet eden kadının sözünü işitmiştir. Allah, ikinizin sohbetini işitir, şüphesiz Allah işitendir, görendir. 

İçinizden eşlerini (anneleri gibi olduklarını söyleyerek) boşayanlar, onlar onların anneleri değildir! Onları doğuranlardan başkası onların anaları değildir! Onlar gerçekten kötü söz ve yalan söylerler. Ve Allah bağışlayandır, merhamet edendir. 

Sizden, eşlerine böyle bir şey söyleyip de sonra dediklerini geri alan kimse, eşler bir daha birbirine dokunmadan önce bir köleyi azad etsinler, size emrolunan budur ve Allah her şeyden haberdardır. 

Ve köle Azad edecek parayı bulamayan, ikisi birbirine değmeden iki ay art arda oruç tutsun. Buna da gücü yetmeyene altmış fakir yedirsin. Bu, Allah’a ve Resulüne tam bir iman edesiniz diyedir. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Ve kâfirler için acıklı bir azap vardır. 

Allah’a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl baskı altına alındıysa, mutlaka onlar da bastırılacaktır. Biz zaten apaçık ayetler indirdik ve kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır. 

İlginizi Çekebilir;  Hz. İsmail’in Hayatı Hakkında Bilgiler

Allah’ın onları hep birlikte dirilteceği ve yaptıklarını kendilerine haber vereceği gün! Allah, onlar onu unuttukları halde hesabını tutmuştur. Ve Allah her şeye şahittir. 

Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini görmüyor musun? Dördüncüsü olmadığı yerde üç kişi arasında, altıncısı olmadığı yerde beş kişi arasında, nerede olurlarsa olsunlar, O’nun yanlarında olmadığı yerde bundan azı veya fazlası arasında gizli bir konuşma yoktur. Kıyamet günü onlara yaptıklarını gösterecektir. Allah gerçekten her şeyi hakkıyla bilendir. 

Gizli konuşmaları yasaklananların, daha sonra geri dönüp onları nasıl tuttuklarını ve günah, düşmanlık ve Peygambere isyanda birbirleriyle ittifak kurduklarını görmedin mi? Sana geldiklerinde, Allah’ın sana hiç selam vermediği sözlerle seni selamlarlar ve içlerinden, ‘Allah neden bizim söylediklerimizden dolayı bizi cezalandırmıyor?’ derler. Cehennem azabı onlara yeter, orada yanacaklar, ne kötü bir yer. 

Ey iman edenler, gizlice konuştuğunuz zaman, bunu günahkâr, düşmanca ve Peygamber’e isyan eden bir şekilde yapmayın, ancak güzel ve Allah’tan sakınan bir şekilde yapın. Hepinizin huzurunda toplanacağınız Allah’tan sakının. 

Her türlü gizli konuşma, Allah’ın izin vermediği sürece onlara en ufak bir zarar veremeyeceği halde, müminleri sıkıntıya sokmak için tasarlanmış şeytanın işidir. Müminler Allah’a tevekkül etsinler. 

Ey iman edenler, meclislerinizde birbirinize yer açın denilirse öyle yapın, Allah da size yer açsın, kalkın denilirse öyle yapın: Allah derece derece yükseltecektir. İçinizden iman edenler ve kendilerine ilim verilenler! O, yaptıklarınızdan haberdardır. 

Ey müminler, Peygamber’e özel danışmak için geldiğinizde, onunla görüşmeden önce biraz sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlıdır ve temizliğe daha elverişlidir. Fakat sadaka verecek bir şey bulamazsanız, bilin ki Allah çok esirgeyendir, çok merhamet edendir. 

Peygamber’e danışmadan önce sadaka vermekten korktunuz mu? Madem sadaka vermediniz ve Allah da sizden razı oldu, hiç değilse namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin! Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar sizden de onlardan da değiller ve bile bile yalan yere yemin ediyorlar. 

Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır: Yaptıkları gerçekten kötüdür. 

Yeminlerini yaptıklarını örtmek için kullandılar ve başkalarını Allah yolundan alıkoydular. Aşağılayıcı bir azap onları beklemektedir.

Malları ve çocukları, Allah’a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. Ateşin hak sahipleri bunlardır, orada ebedî kalacaklardır. 

Allah’ın hepsini ölümden dirilttiği gün, kendilerine yardım edeceğini düşünerek, şimdi sizin önünüzde yemin ettikleri gibi O’nun önünde de yemin edecekler. Ne yalancılar bunlar! 

İlginizi Çekebilir;  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Kompozisyon 

Şeytan onları kontrol altına almış ve onlara Allah’ı unutturmuştur. Onlar Şeytan’ın tarafındadırlar ve kaybedenler de Şeytan’ın tarafında olacaktır. 

Allah’a ve Resulüne karşı gelenler, en alçaltılmışlardan olacaktır. 

Allah, “Ben ve peygamberlerim muhakkak galip geleceğim” diye yazmıştır. Muhakkak ki Allah, Kadir’dir.

Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanan bir kavmi, Allah’a ve Resulüne karşı gelenlere, babaları, oğulları, kardeşleri veya başka akrabaları da olsa, sadakatlerini verdiklerini bulamazsın, işte bunlar insanlardır. Allah’ın kalplerine imanı yazdığı ve ruhuyla güçlendirdiği kimselerdir. Onları ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada kalacaklar; Allah onlardan razı oldu, onlar da O’ndan. Onlar Allah’ın tarafındadırlar ve Allah’ın tarafı müreffeh olacaktır.

 Mücâdele suresinin konusu

“Zihar” ve Kefareti konusunda sorular ve açıklamalar, münafıklar Muhammed’i farklı bir selamla selamlarlar, özel buluşma ve toplantı görgü kuralları, Allah Müminlere, Peygamberimle konuşmadan veya soru sormadan sadaka vermelerini emretmiştir, Allah’ın ve Resulünün mutlaka galip geleceğini hükmeder.

Sure, İslam öncesi devirlerde kocaların karılarını ezmek için kullandıkları kötü bir sosyal gelenekten bahseder. Kimisi karısına “anne” der ve böylece ondan ayrılır, ama onu boşamaz. Allah bu âdeti kınadı. Sure ayrıca Medine’de Peygamber’e (sav) karşı söylentiler yaymaya karışan münafıklardan ve diğer gayrimüslim gruplardan da bahseder. Burada kendilerine uyarılar yapılıyor ve Müslümanların uyanık ve dikkatli olmaları isteniyor.

    Zihar geleneği kınanır. Kadın hakları korunmalıdır.

    Allah, münafıkların gizli öğütlerinden haberdardır. Müminlerin bu tür faaliyetlere girmemeleri gerekir. İslam’da toplanma kuralları.

    İç düşmanların da farkında olun. Allah’a ve Resûlüne düşman olanları veliler edinmeyin.

Mücadele Suresi’nin Fazilet ve Sırları

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mücadele suresini okuyan kişi, kıyamet gününde Allah’ın fırkasından yazılır.”(Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 8/215)

  • Her kim Mücadele Suresini, kıyamet gününde Allah’ın (cc) şükreden kullarından olacaktır.
  • Sevgili İmam Cafer es-Sadık (r.a) okunmasının kötü olan üç harflilerden korur, Toz veya kum üzerinde okunup sonra düşmana doğru atılırsa kolayca alt edilir.
  • Hastanın yanında Mücadele Suresi okunursa veya hasta tarafından tılsım olarak giyilirse, hastalığına şifa olur.
  • Toprağa gömülmüş bir şey üzerine okunursa, kişi onu kaldırıncaya kadar korunur.
  • Bu sureyi okumak, huzursuz bir kişiye rahatlık hissi verir. Sürekli okuma aynı zamanda hırsızlardan da korur.
  • Mücadele Suresi, çeşitli hastalıklardan kurtularak Şifa’yı verir.
  • Koruma için, bu sureyi düzenli olarak okur ve mülkünüz hırsızlardan ve kötü insanlardan güvende kalır.
  • Bu süre kâğıda yazılsa ve danelerin veya tohumların yanına konsa, inşAllah zararlı haşereler ve kemirgenler yaklaşıp onları yok etmezler.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?